List

Öz: Mevcut fonksiyonlar ve deprem sonrası muhtemel kullanımlar gözönüne alındığında
kamu binaları (telekomünikasyon, hastane, okul, vb.), olası bir deprem felaketi sonrası
ayakta kalması gereken yapılardır. Ülkemizde yaşanan son depremler, birçok kamu hizmet
binamızın içinde çalışan insanlara deprem durumu sözkonusu olduğunda, yeteri kadar can
güvenliği sağlamakta zorlandığını göstermiştir. Son yıllarda kamu binalarının deprem
risklerinin gözden geçirilerek deprem performanslarının artırılması için gerekli
çalışmalarının yapılması yönünde çabalar başlamıştır. Önceliklerin iyi belirlenerek planlı ve
ekonomik bir çalışmanın yapılabilmesi için her bir binanın tek tek incelenmesinden önce,
yaygın kullanılan tip projeler üzerinde çalışmalar yapılarak proje eksiklikleri belirlenebilir.
Bu çalışmada, doğrusal ötesi statik analiz ve performansa dayalı yapı tasarımı yaklaşımı
ilkeleriyle, seçilecek yaygın kullanılan iki tip kamu binası projesinin performans
değerlendirmesi yapılmış, projelerin zayıf noktaları belirlenmiş ve Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) –1998’in öngördüğü değerler ile
kıyaslama yapılmıştır. SAP2000 programında oluşturulacak üç boyutlu modelde her eleman
için oluşturulacak kullanıcı tanımlı plastik mafsal özellikleri dikkate alınmıştır. Plastik
mafsal özelliklerinin oluşturulmasında eleman boyutları, boyuna donatı ve etriye oranları
kullanılarak sargılı beton davranışı dikkate alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar
daha sonra yaygın olarak yapılacak bina bazındaki çalışmalara ışık tutacaktır.

  Posts

No Posts